כניסה לאזור אישי

שירות למעסיק

ייעוץ ותפעול פנסיוני

בקרה פנסיוניות

הרצאות ומפגשי למידה

ניהול הסדרים פנסיוניים

פרישה מוקדמת

ביקרות משרד העבודה

הרשאה חד פעמית ליועץ פנסיוני לקבלת מידע

הרשאה חד פעמית לסוכן/יועץ פנסיוני לקבל מידע (נספח א')

מייפה הכח (הלקוח)
מיופה הכוח (סוכן/ יועץ פנסיוני, במקרה של סוכן/ יועץ פנסיוני שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו התאגיד):
שם (יחיד / תאגיד): יצחק יעקובוב רישיון מס': 307072090
אשר הינו: יועץ פנסיוני אובייקטיבי
פרטי קשר:
טלפון 052-3585852 מייל yitzhak@assets-fg.com
אני, הח"מ, מייפה את כוחו של הסוכן/ היועץ הפנסיוני, או מי מטעמו1, לפנות בשמי לכל גוף מוסדי2 לשם קבלת מידע3 אודות מוצרים פנסיוניים4 ותכניות ביטוח5 לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני באופן חד-פעמי או לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה, כהכנה למתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך. העברת מידע אודותיי, כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית.
ייפוי כוח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהו נכון למועד חתימת הרשאה זו, מלבד המוצרים המנויים בטופס המצורף להרשאה זו (עבור כל גוף מוסדי בנפרד).
שים לב! אם לא יצוינו מוצרים פנסיוניים בטופס המצ"ב, ההרשאה תתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים ותוכניות הביטוח שברשותך.
***הרשאה זו תעמוד בתוקפה במשך 3 חודשים מיום חתימתה**
ולראיה באתי על החתום:
‫____________________‬
1. מי מטעמו - עובד הקשור לעבודתו של בעל הרישיון, הפונה בשמו לגוף המוסדי. פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תעשה בכפוף לתקנות בפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)(אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית מרכזית,( התשע"ב.2012-
2. גוף מוסדי - כל אחד מאלה: חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל, של קרן השתלמות או של קרן פנסיה.
3. מידע - לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.
4. מוצר פנסיוני - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט)ז(2)( לחוק הייעוץ הפנסיוני.
5. תכנית ביטוח - תכנית ביטוח מפני סיכון מוות )לרבות אם הוא נלווה לביטוח משכנתא( או מפני סיכון אובדן כושר עבודה.
דילוג לתוכן